Regulamin szkoleń MaestRia

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin (zwany dalej "Regulaminem"), określa ogólne zasady uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach otwartych organizowanych przez MaestRia ,84-230 Rumia, Grunwaldzka 14 NIP:616­000­59­08 (zwanym dalej "Organizatorem").

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
Uczestnik (a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;
Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności) ­

Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

§ 2. Organizator

 1. Organizatorem zajęć jest firma MaestRia z zakresu zgodnego z ofertą Centrum Doskonalenia Zawodowego MaestRia ­ placówką oświatową wpisaną do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Miasta Gdynia pod numerem 2/PL/2011 ; dane kontaktowe: tel. 58 781 76 16, www.kursy.maestria.edu.pl ; adres e­mail: [email protected]
 2. W szkoleniach i kursach proponowanych przez Organizatora mogą uczestniczyć osoby legitymujące się kwalifikacjami wskazanymi w charakterystyce kursu na stronie internetowej MaestRia.
 3. Rezerwacja terminu następuje po wypełnieniu i przesłaniu formularza dostępnego na naszej stronie internetowej www.kursy.maestria.edu.pl w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”.
 4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, programu kursu, szkolenia oraz ceny.
 5. Warunkiem rezerwacji jest wpłata wskazanej , w warunkach przyjęcia na kurs, kwoty przedpłaty (zadatku) lub pełnej kwoty , traktowanej w 100% jak zadatek ­ na konto w terminie podanym przez Organizatora, a pozostałą część należności wg wskazanego harmonogramu opłat. Tytuł przelewu: nazwa kursu, imię i nazwisko, termin kursu.
 6. Programy szkoleń , zamieszczone na stronie są jedynie poglądowe i nie są ofertą w rozumieniu organizacji szkolenia. Programy są modyfikowane i dostosowywane do wymagań rynku i trendów panujących w branży kosmetycznej. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu, zgodnie z istniejącymi trendami oraz autorskim wkładem instruktora prowadzącego szkolenie.

§ 3 Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa

 1. Zmiana rezerwacji uczestnictwa jest możliwa poprzez kontakt mailowy: [email protected]
 2. Rezygnację z uczestnictwa na kursie, szkoleniu należy zgłosić mailowo nie później niż 14 dni przed planowanym szkoleniem, a w przypadku Master Class, Konferencji nie później niż 21 dni przed terminem planowanego wydarzenia.
 3. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 14 dni lub nieobecność na kursie, szkoleniu kwota wpłacona jako przedpłata (zadatek) będzie zaliczana na poczet kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych i innych związanych z organizacją szkolenia dla uczestnika.

§ 4. Realizacja, odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie 4 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach nie zależnych od Organizatora ( kiedy ilość uczestników szkolenia jest mniejsza niż wskazana w charakterystyce kursu).
  2. Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie. Organizator jest zobowiązany do poinformowania uczestnika szkolenia o najbliższym, możliwym terminie kursu.
  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez uczestników jest zabronione.
  4. Organizator nie wyraża zgody na rozpowszechnianie przez Uczestnika jakichkolwiek materiałów ze szkolenia: filmów, nagrań, fotografii.
  5. W celach komercyjnych (zwłaszcza promocyjnych) Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości filmowania i fotografowania w trakcie trwania szkolenia, na których uczestnik może być widoczny. Filmy i zdjęcia kursu, szkolenia mogą być widoczne w mediach (np. w formie wydruku, w formie elektronicznej np. w internecie), oraz jako dokumentacja wydarzeń, promocja podobnych wydarzeń, w Newsletter MaestRia, w raportach i promocjach w gazetach, magazynach oraz innych drukowanych formach, w sieci Internet oraz telewizji. Prawa do wykorzystania materiałów nie zawierają sposobu użytku, który był nie znany w czasie podpisania Regulaminu.
  6. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom, chyba, że Uczestnik wyrazi na to pisemną zgodę. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e­mailowy) traktowane są jako informacje poufne.

§ 5. Postanowienia końcowe

  1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkoleń/warsztatów mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania zniżek, rabatów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla grup oraz stałych partnerów.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

   a) problemy w przebiegu działań rekrutacyjnych i organizacyjnych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów natury technicznej (np. związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci elektronicznych e­mailowych) oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

   b) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;

   c) szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora;

   d) ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów.; w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.

   U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów  prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie maestria.edu.pl. Jeśli zmiany nastąpią w trakcie obowiązywania umowy, Organizator poinformuje o nich telefonicznie lub elektronicznie.

  5. Polityka prywatności- szczegóły...polityka prywatności